ต้นสังกัด

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2560
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน
3. โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2560-2562/โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการ)พ.ศ. 2560-2561
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2560
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว (Green tourism) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรม รณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว (Green tourism) ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมปั่นจักรยาน ปลูกหญ้าทะเล และดำน้ำเก็บขยะในทะเล ณ ท่าเรือปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและมาตรฐาน การท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมรณรงค์การท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและมาตรฐาน การท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมรณรงค์การท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม
9. โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม)
10. โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
11. โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม)
12. โครงการตรวจประเมินและรับรองและพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
13. โครงการส่งเสริมการประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
14. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดอบรมเรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ประเด็นขยะและน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยว)
15. โครงการศึกษาและประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวตามนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ พ.ศ. 2560-2561
16. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพ ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์ และบุคลากรด้าน การท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมอบรมพัฒนาองค์ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางทะเล
17. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพ ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์ และบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมอบรมพัฒนาองค์ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางทะเลโครงการเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ ให้แก่มัคคุเทศก์ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18. กิจกรรมอบรมพัฒนาองค์ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางทะเล
19. โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
20. โครงการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
21. โครงการส่งเสริมการประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว